Informacije o predmetu

Predmet se u školskoj 2017/2018. godini drži kao obavezni predmet na Odseku za softversko inženjerstvo, na trećoj godini osnovnih akademskih studija (VI semestar OAS).

Predmet se u školskoj 2017/2018. godini drži kao izborni predmet na Modulu za računarsku tehniku i informatiku, na prvoj godini master akademskih studija (II semestar MAS).

Raspored časova
(SI3PSI, MS1PSI, letnji 2017/2018.):
2 časa predavanja (P1: ponedeljak, 12:15, @učionica 308, P2: četvrtak, 8:15, @učionica 308)
2 časa auditornih vežbi (V1: četvrtak, 10:15, @učionica 308, V2: utorak, 14:15, @učionica 309)
Laboratorijske vežbe: održavaju se blokovski, u toku semestra, u 3, 8. i 9. nedelji
Obaveštenja: preko zvanične mejling liste: 13s113psi@lists.etf.rs
(i za studente Odseka za SI i za studente sa mastera)
Lista se formira nakon prve nastavne nedelje. Možete joj pristupiti na OVOM LINKU.

Na listu morate da se prijavite sa zvaničnom studentskom e-mail adresom @student.etf.rs. Upotreba drugih e-mail adresa nije dozvoljena. Pitanja i komentare vezane za predmet koji su od značaja za veći broj studenata, treba slati preko liste. Ostale poruke možete slati predmetnim nastavnicima isključivo sa zvanične studentske e-mail adrese.
Cilj kursa: Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima softverskog inženjerstva. Kurs obrađuje različite aspekte životnog ciklusa softvera: specifikaciju i analizu korisničkih zahteva, modelovanje i dizajn, implementaciju, testiranje, održavanje i osnovne elemente upravljanja projektom. Student prolazi kroz praktičan projekat implementacije realnog softverskog projekta, korišćenjem veb tehnologija klijent-server arhitekture sistema i uz osnovne primene savremenih tehnologija. Projekat se radi u timovima, od najmanje dva, a najviše četiri studenta.
Sadržaj kursa: Može se pogledati u sekciji za predavanja.
Pravila polaganja ispita: Postoje praktičan projekat i pismeni ispit.
Projekat (D) je obavezan i nosi 40 poena.
Za junski rok se radi u grupama od najviše 4 člana i usmeno brani u unapred određenim terminima pre pismenog ispita. Odbranjeni projekat važi najviše godinu dana (zaključno sa februarskim ispitnim rokom naredne školske godine).

U svakom ispitnom roku student može polagati pismeni ispit koji pokriva celo gradivo i boduje se sa maksimalno 60 poena.
Ukoliko je student polagao kolokvijume uzima se najbolja varijanta zaključivanja ocena:
  1. oba kolokvijuma se računaju: Total = D + K1 + K2 + ispit * 1/3
  2. računa se jedan od kolokvijuma: Total = D + Kx + ispit * 2/3
  3. računaju se samo domaći i ispit: Total = D + ispit * 1
Uslov za izlazak na ispit je da je D >= 20. Uslov za pozitivnu ocenu je, u sve tri varijante, da ukupan broj poena (Total) koji se osvoji kroz kolokvijume i završni ispit >= 30.
Granice formiranja ocena su:
  • 91 poen i više => ocena 10
  • od 81 do 90 poena => ocena 9
  • od 71 do 80 poena => ocena 8
  • od 61 do 70 poena => ocena 7
  • od 51 do 60 poena => ocena 6
  • 50 poena i manje => ocena 5
Zvanična literatura: Ispit se sprema na osnovu materijala sa predavanja i vežbi koji su dati na ovom sajtu.
Dodatna literatura je data u posebnoj sekciji na kraju ove veb strane.

Nastavnici

Konsultacije odmah nakon časova ili ih zakazati putem e-pošte.

Predavanja

Predavanja možete preuzeti ovde:

Predavanje Materijali
Predavanje 1 Uvod
Predavanje 2 Modeli procesa
Predavanje 3 RUP
Agilne metodologije
Predavanje 4 Inženjerstvo zahteva
Uputstvo za Behat
Predavanje 5 Projektovanje veb aplikacija
Predavanje 6 Projektovanje veb aplikacija - uzorci za podatke
Predavanja 7,8 Testiranje softvera
Testiranje sigurnosti web aplikacija
Predavanja 9,10 Procena napora i troškova
Tehnika Use Case Points
COCOMO tehnika
Predavanje 11 Računarski oblaci

Vežbe i laboratorijske vežbe

Auditorne i laboratorijske vežbe možete preuzeti ovde:

Termin vežbe i gradivo Materijali
1) Izrada projektnog zadatka Vežbe #1 [ PDF]
2) Izrada SSU i prototipa aplikacije Vežbe #2 [ PDF]
3) Planiranje projekta Vežbe #3 [ PDF]
4) Modelovanje baze podataka Vežbe #4 [ PDF]
Laboratorijska vežba #1 - Sistemi za kontrolu verzija Sistemi za kontrolu verzija - GIT i SVN [ PDF]
Laboratorijska vežba - korišćenje GIT sistema [ PDF]
Tutorijal za rad sa SVN sistemom [ PDF]
Tutorijal za rad sa Linuxom - osnovne komande [ PDF]
5) Formalna inspekcija Vežbe #5 [ PDF]
6) Programski jezik PHP Vežbe - PHP [ PDF]
Vežbe - PHP i MySQL [ PDF]
Laboratorijska vežba #2 i #3 - PHP i PHP frejmvorci Zbirka primera iz PHP [ PDF]
Izvorni kodovi primera iz PHP [ ZIP]
Lab#3: PHP framework CodeIgniter - prezentacija [ PDF]
PHP framework CodeIgniter (ver.3.1.8) izvorni kod[ ZIP]
PHP framework CodeIgniter (ver.3.1.8) - dokumentacija[ LINK]
Lab#3: Primer PHP MVC aplikacije (sa PDO klasom) i PHP CI MVC aplikacije "Vesti" - izvorni kod[ ZIP]
Detaljniji primer PHP MVC aplikacije i PHP CI MVC aplikacije "Vesti" - izvorni kod [ ZIP]
7) Modelovanje veb aplikacija Vežbe - Modelovanje korišćenjem UML i WAE-UML [ PDF]
Vežbe - Modelovanje korišćenjem UML - primer [ PDF]
8) Objektno relaciono mapiranje (ORM) kod PHP ORM i korišćenje Doctrine kod PHP CI [ PDF]
Primer CI-ORM sa vežbe - prog.kod [ ZIP]
Laboratorijska vežba #4 - ORM kod PHP Primer Vesti ORM [ PDF]
9) PHP i druge tehnologije Vežbe - PHP i AJAX tehnologija [ PDF]
10) Testiranje PHP aplikacija Vežbe - Testiranje veb aplikacija [ PDF]
11) Dokumentovanje PHP aplikacija Vežbe - PHPDoc [ PDF]
12) Računarstvo u oblacima Vežbe - Arhitektura MS Azure [ PDF]
Uputstvo za pokretanje MS Azure naloga [ PDF]

Projekat


Projektni zadatak se radi tokom celog semestra, a rokovi za izradu njegovih faza dati su u tabeli:

Faza projekta Materijali Rok
0) Formiranje timova Uputstvo za formiranje timova [ PDF]
27.2.2018. (utorak) 23:59
1) Projektni zadatak Uputstvo za projektni zadatak [ PDF]
Primer projektnog zadatka 1 (Astro sajt) [ PDF]
Primer projektnog zadatka 2 (E-learning sistem) [ PDF]
Primer projektnog zadatka 3 (Sistem za karaoke takmičenje) [ PDF]
4.3.2018. (nedelja) 23:59
2) SSU dokument i prototip aplikacije Uputstvo za predaju SSU i prototipa [ PDF]
Primer jednog SSU dokumenta [ PDF]
Primer prototipa u HTML tehnologiji (sajt za kupovinu knjiga) [ ZIP]
Primer prototipa u alatu Pencil (sajt za veb karaoke takmičenje) [ ZIP]
Primer prototipa u drugim alatima (sajt za evidenciju u laboratoriji) [ ZIP]
17.3.2018. (subota) 23:59
3) Modelovanje baze podataka Uputstvo za predaju modela baze [ PDF]
Primer Specifikacije baze podataka [ PDF] [DOC]
Uputstvo za koriscenje ERwin Data Modeler [ PDF]
Uputstvo za koriscenje Toad Data Modeler [ PDF]
10.4.2018. (utorak) 20:00
4) Formalna inspekcija Uputstvo za predaju FR dokumenta [ PDF]
PPT sa časova auditornih vežbi
Postupak formalne inspekcije []
Primeri pratećih dokumenata []
21.04.2018. (subota) 23:59
Rok do koga se šalje FR izveštaj drugom timu!
Rok za ispravke svojih projekata: 03.05.2018. (četvrtak)
5) Modelovanje veb aplikacije Uputstvo za predaju UML modela [ PDF]
Primeri UML modela []
15.05.2018. (utorak) 23:59
6) Implementacija veb aplikacije Uputstvo za predaju implementacije [ PDF] 08.06.2018. (petak) 23:59
7) Testiranje veb aplikacije Uputstvo za predaju faze testiranja [ PDF]
Do odbrane projekta (15.6.2018. do 22h)