Informacije o predmetu

Predmet se u školskoj 2020/21. godini drži kao obavezni predmet na Odseku za softversko inženjerstvo, na trećoj godini osnovnih akademskih studija (VI semestar OAS).

Zbog epidemije Covid-19 virusa, svi časovi predavanja i auditornih vežbi u šk. 2020/21. biće organizovani onlajn putem platforme Microsoft Teams - naziv tima "SI3PSI 2021 - Principi softverskog inženjerstva".

Zbog trenutne epidemioške situacije, nove propozicije polaganja za školsku 2020/21. možete pronaći OVDE.

Raspored časova
(prolećni semestar 2020/21.):
2 časa predavanja (P1: ponedeljak, 12:15, video materijal za ovaj termin će biti objavljen bar 1-2 dana ranije)
2 časa auditornih vežbi (V1: četvrtak, 9:15, uživo časovi na platformi MS Teams; konsultacije dodatne po potrebi će biti zakazivane)
Laboratorijske vežbe: održavaju se blokovski, u toku semestra, u 4, 8, 9. i 13. nedelji
Obaveštenja: preko zvanične mejling liste: 13s113psi@lists.etf.rs
Lista se formira nakon prve nastavne nedelje. Možete joj pristupiti na OVOM LINKU.

Na listu morate da se prijavite sa zvaničnom studentskom e-mail adresom @student.etf.bg.ac.rs. Upotreba drugih e-mail adresa nije dozvoljena. Pitanja i komentare vezane za predmet koji su od značaja za veći broj studenata, treba slati preko liste. Ostale poruke možete slati predmetnim nastavnicima isključivo sa zvanične studentske adrese e-pošte.
Cilj kursa: Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima softverskog inženjerstva. Kurs obrađuje različite aspekte životnog ciklusa softvera: specifikaciju i analizu korisničkih zahteva, modelovanje i dizajn, implementaciju, testiranje, održavanje i osnovne elemente upravljanja projektom. Student prolazi kroz praktičan projekat implementacije realnog softverskog projekta, korišćenjem veb tehnologija klijent-server arhitekture sistema i uz osnovne primene savremenih tehnologija. Projekat se radi u timovima, od najmanje dva, a najviše četiri studenta.
Sadržaj kursa: Može se pogledati u sekciji za predavanja.
Pravila polaganja ispita: Postoje praktičan timski projekat i pismeni ispit.
Projekat (D) je obavezan i nosi 40 poena.
Timski projekat se radi tokom celog semestra i brani usmeno, samo u JUNSKOM ISPITNOM ROKU, u unapred određenim terminima najverovatnije par dana pre pismenog ispita. Odbranjeni projekat važi najviše godinu dana (zaključno sa februarskim ispitnim rokom naredne školske godine).

U ispitnom roku u kome izađe na ispit, student mora polagati pismeni ispit koji pokriva celokupno gradivo i boduje se sa maksimalno 60 poena.
Ukoliko je student polagao kolokvijume uzima se najbolja varijanta zaključivanja ocena:
  1. oba kolokvijuma se računaju: Total = D + K1 + K2 + ispit * 1/3
  2. računa se jedan od kolokvijuma: Total = D + Kx + ispit * 2/3
  3. računaju se samo domaći i ispit: Total = D + ispit * 1

Uslov za izlazak na pismeni ispit je da je D >= 20. Uslov za pozitivnu ocenu je, u sve tri varijante, da ukupan broj poena (Total) koji se osvoji kroz kolokvijume i završni ispit >= 30.
Granice formiranja ocena su:
  • 91 poen i više => ocena 10
  • od 81 do 90 poena => ocena 9
  • od 71 do 80 poena => ocena 8
  • od 61 do 70 poena => ocena 7
  • od 51 do 60 poena => ocena 6
  • 50 poena i manje => ocena 5
Zvanična literatura: Ispit se sprema na osnovu materijala sa predavanja, vežbi (auditornih i laboratorijskih) koji su dati na ovom sajtu.
Dodatna literatura je data u posebnoj sekciji na kraju ove veb strane.

Nastavnici

Konsultacije zakazati putem e-pošte.

Vežbe i laboratorijske vežbe

Auditorne i laboratorijske vežbe možete preuzeti ovde:

Termin vežbe i gradivo Materijali
1) Izrada projektnog zadatka Vežbe #1 - Projektni zadatak [ PDF]
2) Izrada SSU i prototipa aplikacije Vežbe #2 - SSU i prototip aplikacije [ PDF]
3) Planiranje projekta Vežbe #3 - Planiranje projekta [ PDF]
4) Formalna inspekcija Vežbe #4 - Formalna inspekcija [ PDF]
Laboratorijska vežba #1 - Sistemi za kontrolu verzija Sistemi za kontrolu verzija - GIT i SVN [ PDF]
Laboratorijska vežba - korišćenje GIT sistema [ PDF]
Tutorijal za rad sa SVN sistemom [ PDF]
Tutorijal za rad sa Linuxom - osnovne komande [ PDF]
5) Modelovanje baze podataka Vežbe #5 - Modeli baze podataka[ PDF]
6-7) Programski jezik PHP Vežbe #6 - PHP Osnove [ PDF]
Vežbe #7 - PHP kolacici i sesije [ PDF]
Vežbe #7 - PHP i MySQL [ PDF]
Laboratorijska vežba #2 - Programski jezik PHP Lab #2 - prvi deo (2020): Primer prijavljivanja i odljavljivanja sa sistema uradjenih na osnovu SSU - izvorni kod[ ZIP]
Lab #2 - drugi deo (2020): Primer PHP MVC aplikacije (sa PDO klasom) - izvorni kod[ ZIP]
Detaljniji primer PHP MVC aplikacije "Vesti" - izvorni kod [ ZIP]

Zbirka primera iz PHP [ PDF]
Izvorni kodovi primera iz PHP [ ZIP]
8) Programski jezik PHP - nastavak Vežbe #8 - Objektni PHP [ PDF]
Vežbe #8 - PHP napredne tehnike [ PDF]
Laboratorijska vežba #3 - PHP frejmvorci Lab#3 (2020): PHP framework CodeIgniter 4 - prezentacija [ PDF]
Lab#3 (2020): Primer Codeigniter 4 aplikacije "Vesti" - izvorni kod[ ZIP]

Lab#3 (2019): PHP framework CodeIgniter 3- prezentacija [ PDF]
Lab#3 (2019): Primer Codeigniter 3 aplikacije "Vesti" - izvorni kod[ ZIP]

Detaljniji primer Codeigniter 3 aplikacije "Vesti" - izvorni kod [ ZIP]
9) Ajax Vežbe #9 - PHP i AJAX [ PDF]
10) Modelovanje veb aplikacija Vežbe #10 - Modelovanje korišćenjem UML i WAE-UML [ PDF]
Vežbe #10 - Modelovanje korišćenjem UML - primer [ PDF]
Laboratorijska vežba #4 - Objektno relaciono mapiranje (ORM) kod PHP Lab#4: ORM i korišćenje Doctrine kod PHP CI4 [ PDF]
Lab#4: Primer CI4 aplikacije sa Doctrine 2[ ZIP]
11) Testiranje PHP aplikacija Vežbe #11 - Testiranje veb aplikacija [ PDF]
12) Dokumentovanje PHP aplikacija Vežbe #12 - PHPDoc [ PDF]

Projekat


Projektni zadatak se radi tokom celog semestra, a rokovi za izradu njegovih faza dati su u tabeli:

Faza projekta Materijali Rok
0) Formiranje timova Uputstvo za formiranje timova [ PDF]
10.3.2021. (sreda) 23:59
1) Projektni zadatak Uputstvo za projektni zadatak [ PDF]
Primer projektnog zadatka 1 (Astro sajt) [ PDF]
Primer projektnog zadatka 2 (E-learning sistem) [ PDF]
Primer projektnog zadatka 3 (Sistem za karaoke takmičenje) [ PDF]
17.3.2021. (sreda) 23:59
2) SSU dokument i prototip aplikacije Uputstvo za predaju SSU i prototipa [ PDF]
Primer jednog SSU dokumenta [ PDF]
Primer prototipa u HTML tehnologiji (sajt za kupovinu knjiga) [ ZIP]
Primer prototipa u alatu Pencil (sajt za veb karaoke takmičenje) [ ZIP]
Primer prototipa u drugim alatima (sajt za evidenciju u laboratoriji) [ ZIP]
24.3.2021. (sreda) 23:59
3) Formalna inspekcija Uputstvo za predaju FR dokumenta [ PDF]
PPT sa časova auditornih vežbi
Postupak formalne inspekcije []
Primeri pratećih dokumenata []
9.4.2021. (petak) 23:59
Rok do koga se šalje FR izveštaj drugom timu!
Rok za ispravke svojih projekata: 14.4.2021. (sreda)
4) Modelovanje baze podataka Uputstvo za predaju modela baze [ PDF]
Primer Specifikacije baze podataka [ PDF] [DOC]
Uputstvo za koriscenje ERwin Data Modeler [ PDF]
Uputstvo za koriscenje Toad Data Modeler [ PDF]
27.4.2021. (utorak) 23:59
5) Implementacija veb aplikacije Uputstvo za predaju implementacije [ PDF] 31.5.2021. 23:59
6.6.2021. (nedelja) 23:59
6) Modelovanje veb aplikacije Uputstvo za predaju UML modela [ PDF]
Primeri UML modela []
2.6.2021. 23:59
6.6.2021. (nedelja) 23:59
7) Testiranje veb aplikacije Uputstvo za predaju faze testiranja [ PDF]
10.6.2021. (četvrtak) 23:59